Uitgebreid beroepsprofiel

Wij allen zijn omgeven door een voor de meeste van ons niet waarneembare wereld. Vanuit deze wereld ontvangen we ondersteuning op onze weg door het leven. Het is de wereld, waar we vandaan komen en ook uiteindelijk weer naar toe gaan. Geboren worden en overlijden, in het bijzonder het proces dat zich tussen beiden voltrekt, worden gekenmerkt door het streven naar het ontdekken van wie we uiteindelijk zijn.

Het mens zijn is geen toeval. Zoals niets, dat bestaat “toevallig” is. Wij allen zijn een schakel in een veel omvattend kosmisch gebeuren; gericht op het doorvorsen van wat in de meest essentiële zin de betekenis is van ons bestaan. Het is het wezen/de ziel van de mens dat/die in dit proces richtsnoer is. Op weg naar eenheid en liefde in zichzelf; en van daaruit in liefdevolle eenheid verbonden met alles en iedereen. Dit levensproces geven wij elk op eigen wijze inhoud. Dit doen we met vallen en opstaan. Juist daarin ligt de mogelijkheid vervat tot ervaren c.q. leren. Soms zijn we de weg geheel kwijt en weten we niet wat het uiteindelijke doel van het leven is. Soms verlangen we naar de door ons zo gewenste richting naar eenheid en liefde, maar weten we niet zo goed hierop te koersen. En kunnen we daarbij ondersteuning gebruiken.

Zoals we in onze groei en ontwikkeling als mens van jongs af aan diverse mensen ontmoeten, die als leraar ons groeimogelijkheden aanbieden. Zo kan ook het medium een bijdrage leveren aan onze persoonlijke groei. Het Medium is iemand, die in staat is zich min of meer bewust af te stemmen op deze ons omringende “onstoffelijke” wereld. Daardoor kan hij/zij ons in contact brengen met deze voor ons veelal niet zichtbare wereld.

Kan hij/zij als “tussenpersoon” ons bewust maken van de wereld, waarin het menselijk leven is ingebed. Een wereld die onze geboorte en dood overstijgt. Een wereld waar wij vandaan komen en waar wij weer heen gaan. Een wereld die gekenmerkt wordt door allesomvattende onvoorwaardelijke liefde. Een wereld die trots op ons is, omdat wij in ons menszijn de ervaring in een dualistisch bestaan aangaan. Een wereld die niets liever wil dan dat wij ons voornemen om te groeien tot liefdevolle wezens zullen verwezenlijken. In deze voor ons met het oog niet zichtbare wereld verblijven onze dierbaren. Zij die door de “dood/ overgang” hun stoffelijke manifestatie als mens in dit leven achter zich hebben gelaten; en die wij daadwerkelijk missen. Met een gevoel van verlies c.q. afgescheiden zijn als mogelijk gevolg.
Een wereld waarmee wij bovenzintuiglijk kunnen communiceren als wij ons daartoe openstellen. D.w.z. erkennen dat de wereld verder reikt dan het voor ons zintuiglijk waarneembare. Door middel van ons gevoel afstemmen wij ons bovenzintuiglijk af op deze voor ons niet “zichtbare” wereld. Het is de wereld van waaruit we met liefde omgeven, begeleid en ondersteund worden door zielen, gidsen en engelen gericht op het gaandeweg kunnen reiken aan eigen innerlijke vrede en onvoorwaardelijke liefde met betrekking tot al wie of wat leeft, dan wel zich manifesteert. Het is de wereld die samen met ons de weg bereidt terug naar de “Bron”. De Bron van waaruit wij ons levensavontuur zijn begonnen.
Er zijn er onder ons, die vanuit zichzelf dit contact met deze zogenaamde “spirituele wereld” min of meer kunnen onderhouden. Voor verreweg de meesten van ons is het echter van toegevoegde waarde als wij daardoor af en toe ondersteund worden. Het Medium, is iemand die in dat verband ons een handreiking kan doen. Hij/zij is in staat om zich af te stemmen op de “onstoffelijke” wereld en zich als ‘n soort kanaal open te stellen de informatie vanuit deze andere wereld doorgeeft. Informatie, die tot uitdrukking kan worden gebracht door het gesproken en/of geschreven woord. Informatie, die als “helende energie” kan worden aangereikt. Informatie, indien juist doorgegeven, erop gericht is de medemens te ondersteunen op diens weg naar de “kern” van ‘t menselijk bestaan. Een kern die iedereen in zich draagt. Een Kern die uiteindelijk stralend en glanzend zal blijken te zijn. Door (naasten)liefde gepolijst.
Het Medium is iemand die in staat en bereid is om te intermediëren tussen de zogenaamde stoffelijke en onstoffelijke wereld. De stoffelijke wereld op zoek naar innerlijke vrede en liefde; en de onstoffelijke wereld, waar wij allen uit voortkomen, en waar wij, verrijkt met al onze ervaringen, naar op weg zijn.

Een wereld, waarin wij onszelf, de ander, en al wat is kunnen omarmen als het hoogste goed.
Het medium is iemand, die het gegeven is, en/of iemand die dat in zichzelf heeft ontwikkeld, om het contact met de ons omringende wereld voor de medemens/de cliënt tot stand te kunnen brengen c.q. te versterken. Dat doet hij/zij door zich af te stemmen op deze wereld en te vragen om contact. Dit kan een contact zijn met een van onze “dierbare overledenen”. Een contact dat ons kan sterken op onze weg door het leven. Het kan ook een contact zijn met een van onze “gidsen”, die het op zich hebben genomen om ons, in zoverre wij dat toelaten, te “coachen” op ons “spirituele” levenspad. Dat alles erop gericht om ons bewustzijn zo te vergroten dat we het contact met de oneindig liefdevolle “Bron” waaruit we allen in eenheid voortkomen, weer ten volle kunnen herstellen. Alles en iedereen heeft een trillingsfrequentie. (Dit is inmiddels een natuurkundige wetmatigheid). Door bewustwording kunnen we onze trillingsfrequentie verhogen. (Bewustwording, dat zich laat omschrijven als zich bewust zijn van de diepere betekenis van bestaan; zoals eerder omschreven). Door bewustwording kunnen we op hartsniveau beter verbinding maken met onszelf en in onszelf met de voor ons omringende onstoffelijke wereld.

Mediums zijn in staat, door hun eigen ontwikkelingsgang, hun trillingsfrequentie zo te verhogen dat zij met deze onstoffelijke wereld bewust in contact kunnen treden. Daardoor kunnen zij als bruggenhoofd/kanaal fungeren ten dienste van en een contact leggen tussen “cliënt” en de spirituele wereld. Zij kunnen berichten ontvangen en doorgeven vanuit deze wereld. Naarmate Mediums meer zuiver in het leven staan, zullen zij ook een beter “kanaal” zijn voor het ontvangen en doorgeven van deze informatie. Het vraagt van mediums dan ook een levenstijl waarin zij gericht zijn op het in harmonie met zichzelf leven; in bewustzijn van de eigen plaats in de schepping.

Mediums kunnen als zodanig bijdragen leveren aan het bewustwordingsproces, niet alleen aan zichzelf, maar ook ten dienste van de medemens. Zij zijn in mindere of meerdere mate, afhankelijk van de eigen ontwikkelingsgraad, als ook van de ontvankelijkheid van de cliënt, in staat om te appelleren aan het besef dat wij mensen omgeven zijn door een ons zeer toegewijde en liefdevolle wereld; die ons uitnodigt tot eigen persoonlijke liefdevolle ontwikkeling. Een wereld die ons uitnodigt en stimuleert om ons als mens open te stellen voor de liefde, vervat in ons eigen “hart” voor onszelf en in en door onszelf voor al wie/wat leeft. Het vraagt van het medium te blijven streven naar zuiverheid in levensgang en -wandel en daardoor het verhogen van de eigen trillingsfrequentie, alsmede zich hierdoor beter te kunnen openstellen voor de spirituele wereld. Zuiverheid betekent ook zich in de praktijk houden aan bepaalde gedragsregels. Regels, die respect in zich dragen voor de medemens; en voor de ons omringende spirituele wereld. Het ondergeschikt maken van eigen belang, opdat de informatie zo zuiver mogelijk kan doorkomen.

Met in acht name van het vorengaande beoogt zowel het medium als de trance-healer, daadwerkelijk en in actieve samenwerking met de cliënt, diens energetisch systeem zodanig gunstig te beïnvloeden dat hij/zij in staat is om verdieping aan het leven te geven in het besef van zielsbestaan. Dit doet hij/zij door de cliënt verbaal dan wel non-verbaal aan te spreken op diens “zijn”.

Zowel het Medium als de trance-healer spreekt de cliënt aan op:

spiritueel,

mentaal,

emotioneel, als

fysiek niveau

Daarbij wordt er vanuit gegaan dat deze onderscheidende niveaus elkaar onderling beïnvloeden.
Het Medium, evenals de Trance-Healer beoogt mede door afstemming op de onstoffelijke wereld de cliënt informatie over zichzelf en inzicht in zichzelf te verschaffen. Dit zowel op spiritueel, mentaal als emotioneel niveau en de doorwerking daarvan op het lichaam. Hij/zij beoogt daardoor in de cliënt krachten aan te spreken, die hem/haar in staat stellen veranderingen aan te brengen in met name mentale en emotionele patronen. Veranderingen die niet alleen gunstig (kunnen) zijn op het fysiek functioneren van de cliënt; maar vooral ook op het welbevinden van de cliënt. Deze veranderingen kunnen op mentaal niveau het loslaten dan wel transformeren van beperkende overtuigingen betekenen.

Op het emotioneel niveau kan dit inhouden dat de cliënt bepaalde beperkende emoties kan uiten en daardoor kan loslaten. Mede daardoor kunnen fysieke blokkades worden opgeheven en kan er op celniveau appél gedaan worden op het zelfgenezend vermogen van de cliënt Op zijnsniveau kan er hierdoor meer balans bewerkstelligd worden tussen gevoel en verstand. Hierdoor kan de cliënt zich uiteindelijk minder gehinderd voelen om zichzelf te zijn; om verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en zich daardoor gelukkiger te voelen. Het bewustzijn dat ons leven is ingebed in een meer omvattend zielsbestaan, dat verder reikt dan de voor ons waarneembare wereld, kan de cliënt daarbij behulpzaam zijn. Uiteindelijk poogt zowel het medium als de Trance-Healer krachten in de cliënt aan te spreken, die hem/haar in staat stellen, spiritueel, mentaal, gevoelsmatig en mede daardoor ook fysiek, sturing aan het eigen leven te geven in het besef dat hij/zij deel uitmaakt van een allesomvattend liefdevol bestaan. De bereidheid tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de cliënt staat daarbij voorop. Het Medium en de Trance-Healer zijn in dit verband slechts stimulerend en ondersteunend.

Rest ons nog onderscheid aan te brengen tussen het mediumschap en psychometrie. De psychometrist is iemand die in staat is om het energieveld van iemand te “lezen”. Dat wil zeggen: waar te nemen en te interpreteren. Dit kan hij/zij doen door rechtstreekse afstemming op de persoon, dan wel door middel van voorwerpen, foto’s ed. ; m.a.w. alles wat energie in zich draagt betreffende een bepaalde persoon. Dit kan ongetwijfeld waardevolle informatie opleveren. Het bevat echter niet als vanzelfsprekend informatie vanuit “de andere wereld”. Het is als het ware het lezen op zielsniveau van de betreffende persoon. Het daardoor verkrijgen van inzichten waar het betreffende zelf vanuit diens bewustzijn niet goed bij kan komen. Deze informatie biedt de cliënt zonder meer waardevolle informatie omtrent de weg die hij/zij heeft te gaan in het leven. Het maakt de cliënt bewust van “eigenheid”, doel- en zingeving van het eigen bestaan. Van belang om jezelf in dit leven te ontplooien en koers te zetten naar de “Bron”. Het Medium echter voegt daaraan contact toe met de “spirituele wereld”. En maakt daardoor nog indringender kenbaar dat het van belang is om ons vanuit onze essentie open te stellen voor deze wereld.

Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Bekijk onze privacy policy.